Thống kê năm 2019: Số lượng lao động VN đi nước ngoài làm việc

Báo cáo thống kê số lượng lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài

Số liệu tháng 6/2019: 12.839 lao động

Theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 06 năm 2019 là 12.839 lao động (4.871 lao động nữ), bằng 103% so với cùng kỳ năm ngoái (tháng 06 năm 2018 là 12.475 lao động trong đó có 4.198 lao động nữ), gồm các thị trường: Đài Loan: 6.405 lao động (2.886 lao động nữ), Nhật Bản: 5.155 lao động (1.775 lao động nữ), Hàn Quốc: 631 lao động (30 lao động nữ), Rumania: 307 lao động (28 lao động nữ), Ả rập – Xê út: 86 lao động (83 lao động nữ) và các thị trường khác.

Như vậy, trong 06 tháng đầu năm 2019, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 66.983 lao động (18.995 lao động nữ) đạt 55,82% kế hoạch năm 2019, (năm 2019, kế hoạch đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là 120.000 lao động), trong đó thị trường: Nhật Bản: 33.549 lao động (10.395 lao động nữ), Đài Loan: 27.137 lao động (7.635 lao động nữ), Hàn Quốc: 3.521 lao động (281 lao động nữ), Rumania: 1.021 lao động (41 lao động nữ), Ả rập – Xê út: 575 lao động (412 lao động nữ), Malaysia: 274 lao động (123 lao động nữ), Algeria: 240 lao động nam, và các thị trường khác.

Số liệu tháng 5/2019: 12.419 lao động

Theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 05 năm 2019 là 12.419 lao động (3.025 lao động nữ), bằng 121% so với cùng kỳ năm ngoái (tháng 05 năm 2018 là 10.257 lao động trong đó có 3.000 lao động nữ), gồm các thị trường: Đài Loan: 5.746 lao động (838 lao động nữ), Nhật Bản: 5.141 lao động (2.004 lao động nữ), Hàn Quốc: 1.037 lao động (58 lao động nữ), Rumania: 245 lao động (13 lao động nữ), Ả rập – Xê út: 93 lao động nữ, CH Síp: 31 lao động nam và các thị trường khác.

Như vậy, trong 05 tháng đầu năm 2019, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 54.144 lao động (14.268 lao động nữ) đạt 45% kế hoạch năm 2019, (năm 2019, kế hoạch đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là 120.000 lao động), trong đó thị trường: Nhật Bản: 28.394 lao động (8.620 lao động nữ), Đài Loan: 20.732 lao động (4.749 lao động nữ), Hàn Quốc: 2.890 lao động (251 lao động nữ), Rumania: 714 lao động (13 lao động nữ), Ả rập – Xê út: 489 lao động (329 lao động nữ), Algeria: 229 lao động nam, Malaysia: 216 lao động (96 lao động nữ) và các thị trường khác.

Số liệu lao động VN đi nước ngoài làm việc tháng 4/2019

Theo số liệu thống kê từ cục QLLĐNN, có 9.382 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 4 năm 2019. Như vậy, trong 4 tháng đầu năm 

Theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 4 năm 2019 là 9.382 lao động gồm các thị trường: Nhật Bản: 4.197 lao động, Đài Loan: 4.010 lao động , Hàn Quốc: 876 lao động , Ả rập – Xê út: 112 lao động, Rumania: 111 lao động và các thị trường khác.

Như vậy, trong 4 tháng đầu năm 2019, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 41.725 lao động, đạt 34,8% kế hoạch năm 2019, trong đó thị trường Nhật Bản: 23.253 lao động, Đài Loan: 14.986 lao động, Hàn Quốc: 1.853 lao động Rumania: 496 lao động, Ả rập – Xê út: 396 lao động, Algieria: 218 lao động, Malaysia: 203 lao động và các thị trường khác.

Như vậy, trong 3 tháng đầu năm 2019, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 32.343 lao động (trong đó có 11.204 lao động nữ), đạt 27% kế hoạch năm 2019. Cũng trong quý I/2019, thị trường Nhật Bản tiếp tục dẫn đầu trong số các thị trường tiếp nhận lao động với 19.056 người (6.616 lao động nữ), tiếp đến là Đài Loan, Hàn Quốc…

Thống kê tháng 3 năm 2019: Có 13.966 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 3 năm 2019 là 13.966 lao động (5.063 lao động nữ), gồm các thị trường: Nhật Bản: 7.141 lao động (2.985 lao động nữ), Đài Loan: 5.807 lao động (1.870 lao động nữ), Hàn Quốc: 457 lao động (41 lao động nữ), Malaysia: 102 lao động (40 lao động nữ), Ả rập – Xê út: 124 lao động (112 lao động nữ), Algieria: 118 lao động nam, Rumania: 88 lao động nam và các thị trường khác.

Như vậy, trong 3 tháng đầu năm 2019, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 32.343 lao động (11.204 lao động nữ) đạt 27% kế hoạch năm 2019, trong đó thị trường Nhật Bản: 19.056 lao động (6.616 lao động nữ), Đài Loan: 10.976 lao động (3.911 lao động nữ), Hàn Quốc: 977 lao động (160 lao động nữ), Ả rập – Xê út:284 lao động (236 lao động nữ), Rumania: 358 lao động nam, Malaysia: 191 lao động (90 lao động nữ), Algeria: 205 lao động nam và các thị trường khác.

Số liệu tháng 2 năm 2019: Có 8.994 lao động Việt Nam đi nước ngoài làm việc

Theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 2 năm 2019 là 8.994 lao động (3.404 lao động nữ), gồm các thị trường: Nhật Bản: 6.047 lao động (2.539 lao động nữ), Đài Loan: 2.054 lao động (759 lao động nữ), Hàn Quốc: 467 lao động (31 lao động nữ), Malaysia: 39 lao động (27 lao động nữ), Ả rập – Xê út: 71 lao động (36 lao động nữ), Algieria: 62 lao động nam, Rumania: 127 lao động nam và các thị trường khác.

Như vậy, trong 2 tháng đầu năm 2019, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 18.377lao động (6.141 lao động nữ) đạt 16% kế hoạch năm 2018, trong đó thị trường Nhật Bản: 11.915 lao động (3.631 lao động nữ), Đài Loan: 5.169 lao động (2.041 lao động nữ), Hàn Quốc: 520 lao động (119 lao động nữ), Ả rập – Xê út: 160 lao động (124 lao động nữ), Rumania: 270 lao động nam, Malaysia: 89 lao động 50 lao động nữ), Algeria: 87 lao động nam, Kuwait: 744 lao động nam và các thị trường khác.

Bình luận và nhận xét

Chúng tôi trân trọng mọi phản hồi và chia sẻ của bạn